Treść wniosku referendalnego o odwołanie wójt Teresy Dera

Czara goryczy przelała się, do komisarza wyborczego w Szczecinie złożyliśmy wniosek o odwołanie wójt Teresa Dera przed upływem kadencji. Krok trudny, ale naszym zdaniem konieczny. Chcemy w ten sposób zwrócić w uwagę opinii publicznej na sprawy dotyczące nas wszystkich i przywrócić kontrolę nad gminę Dobra mieszkańcom. Jeżeli nie jesteście przekonani o słuszności naszej inicjatywy możecie zapoznać się z naszym wnioskiem.

We wniosku tym podajemy tylko potwierdzone zgromadzonymi dokumentami fakty, bez oceny daleko idących konsekwencji dla mieszkańców to jest jakości ich życia oraz ich rodzin w przyszłości. Niestety musimy Was też poinformować, że te 14 punktów to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Pełna treść uzasadnienia z wniosku o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Dobra Teresy Dery złożonego do komisarza wyborczego w Szczecinie


Punkt 1 – Wadliwa “uchwała śmieciowa”

1. Przygotowanie i wprowadzenie przez wójta Teresę Derę pod obrady VI Sesji Rady Gminy Dobra w dniu 30 maja 2019 r. wadliwej pod względem prawnym uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik. Pomimo protestu mieszkańców i części radnych zwracających uwagę na wady tego dokumentu, ta uchwała weszła w życie.

Wójt Teresa Dera nie bacząc na wskazanie przez protestujących (części niezależnych od niej radnych oraz licznych mieszkańców) wad prawnych w tej uchwale forsowała jej projekt podczas VI Sesji Rady gminy Dobra. Przyjęcie tej uchwały spowodowało częściowe jej unieważnienie (Uchwała Nr XXI.184.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej). Efektem tego był wzrost opłat za śmieci –sięgających nawet do 340 zł miesięcznie.

Wójt Teresa Dera (pomimo wezwań, petycji i protestów mieszkańców oraz części radnych) w okresie od 01.07.2019r. do dnia dzisiejszego nie podjęła działań zmierzających do minimalizacji reperkusji uchylenia „uchwały śmieciowej” przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wójt miała możliwość wprowadzenia nowej uchwały zgodnej z obowiązującym prawem lub uchwały zmieniającej wzór obowiązującej w gminie deklaracji śmieciowej, której ponowne złożenie umożliwiłoby uniknięcie niesłusznie zawyżonych opłat przez mieszkańców.

Tymczasem wójt Teresa Dera opublikowała na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra oświadczenie, że winą za zaistniałą sytuację obarcza osoby, które zaskarżyły przedmiotową uchwałę do wojewody. Zachowanie to wykracza poza granice przyzwoitości i odpowiedzialności za własne działania. Ponadto pracownicy podlegli wójtowi zatrudnieni w Wydziale Spraw Gospodarki Komunalnej i Egzekucji (WGOKiE) rozpowszechniali wśród mieszkańców gminy nieprawdziwe informacje, jakoby winni tej sytuacji byli radni, którzy byli przeciwko podjęciu tej uchwały. Pominęli istotny fakt, że autorami tego wadliwego prawnie dokumentu jest wójt Gminy Dobra oraz podległy mu kierownik WGOKiE.

Wójt Gminy Dobra nie zareagowała też na petycję złożoną przez mieszkańców, w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za śmieci. Petycję tą podpisało ponad 1200 mieszkańców. Świadczy to o lekceważeniu mieszkańców i ich konstytucyjnego prawa do samostanowienia.


Punkt 2 – Naruszenie dyscypliny finansów w publicznych

2. Podczas wykonywania inwestycji budowy ulicy Tura w Dołujach doszło do rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz nastąpiło wykorzystywanie środków budżetowych z majątku publicznego do celów prywatnych, co wykracza poza granice zadań własnych wskazanych art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, a dotyczących dbałości o drogi gminne.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód w Szczecinie (sygnatura PR 2Ds 1003.2019) na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchyliło uchwałą nr XVIII.157.S.2019r. uchwałę nr V/64/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2019r. odnośnie przyznania środków z budżetu gminy Dobra na realizację tej inwestycji. Autorem tej niezgodnej z prawem uchwały była wójt Teresa Dera. Potwierdziło to Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzając, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa natomiast zaplanowanie przez wójta wydatków na sfinansowanie opisanego zadania w wysokości nieodpowiadającej wysokości udziałów Gminy we współwłasności działki 447 obręb Dołuje stanowi naruszenie przywołanego art. 7 ust. 1 pkt 2. Ustawy o samorządzie gminnym.

Należy nadmienić, że przy wymienionej ulicy zamieszkują wysoko postawieni gminni funkcjonariusze publiczni.


Punkt 3 – Chaos urbanistyczny i brak planów zagospodarowania

3. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera nie wywiązuje się z zadań nałożonych na nią przez ustawodawcę, a dotyczących kształtowania ładu przestrzennego (art. 7 ust. 1 pkt 1.Ustawy o samorządzie gminnym).

Pomimo licznych protestów mieszkańców, rad sołeckich i radnych, pracownicy podlegli wójtowi wydają inwestorom warunki zabudowy niezgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002r.

Przykładem takiego działania jest między innymi:

1. Niekontrolowany rozwój firmy Skraw-met (produkcja siłowników hydraulicznych) w centrum zabytkowej wsi Wąwelnica. (Sygn. spraw adm. Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie WSA II SA/Sz 866/17)

2. Budowa hali firmy MTS (naprawa i konserwacja statków i łodzi, naprawy sprzętu morskiego) w Mierzynie pośród domów jednorodzinnych (Sygn. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie SKO/WJ/420/1188/2017, oraz Sądów Administracyjnych WSA/IISA/Sz/650/17, NSA/IISA/Sz650/17),

3. Usiłowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na korzyść inwestora firmy NORATEL w Dobrej (produkcja transformatorów) kosztem zamieszkujących tę okolice mieszkańców (Sygn.Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. WSA II SA/Sz 1028/17)

4. Niewykonanie Uchwały Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobra w sprawie terenu chronionego i cennego przyrodniczo przy ulicy Granicznej w Dobrej.

Działania wójta w sferze łamania założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego doprowadzają do konfliktów na linii mieszkańcy – inwestorzy. Ponadto notorycznym problemem Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Gminy Dobra jest też nieuznawanie mieszkańców za stro w postępowaniu lub niepowiadamianie w sposób skuteczny mieszkańców o prowadzonych postępowaniach, a także wydawanie warunków zabudowy niezgodnych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa politykę przestrzenną gminy Dobra. Takie działania prowadzą do braku informacji o planowanych inwestycjach i tym samym skutkuje to brakiem możliwości odwołania się od decyzji wpływających na jakość życia obywateli.

Brak kompetencji wójta i podległych mu pracowników w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym potwierdzają wyroki sądów (sygnatury akt WSA IIII SA/Sz 866/17, WSA II SA/Sz 1028/17) oraz Najwyższa Izba Kontroli, która w swoim raporcie stwierdza, że „w badanym okresie kontrolnym największą liczbę decyzji o warunkach zabudowy, tj. 1461 wydano w gminie Dobra, a najmniejszą w gminie Sopot tj. 44”! Ponadto NIK stwierdza, że w badanym okresie „w Gminie Dobra brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 90% obszarów spowodowało, że lokalizację inwestycji ustalono na podstawie 145 decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego i 1461 decyzji o warunkach zabudowy obejmując obszar 261 ha tj. 2,4% powierzchni gminy”.


Punkt 4 – Brak ochrony terenu cennego przyrodniczo

4. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera nie wprowadziła w życie uchwały Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobra zakazującej zabudowy na terenie cennym przyrodniczo.

Uchwała ta została podjęta zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002r. i posiada pozytywną opinię Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra oraz aktualną opinię ekofizjograficzną potwierdzającą, że ten teren jest obszarem cennym przyrodniczo, który należy chronić.

Zaniechanie wykonania tej uchwały i wstrzymanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego spowodowane było wnioskiem dewelopera, który zażądał wyłączenia części tego terenu z zakazu zabudowy by móc realizować swoją inwestycję.

Wójt Teresa Dera w telewizji publicznej wprowadziła w błąd opinię publiczną twierdząc, że posiada opinie ekofizjograficzną wskazującą na to, że ten teren jest zdegradowany. Tymczasem w/w opinia, zlecona przez Urząd Gminy Dobra, tego nie potwierdza, wskazując na wysokie walory przyrodnicze tego terenu i zalecając jego ochronę.

Pomimo trwającego protestu mieszkańców i złożenia petycji z ponad 300 podpisami wójt Teresa Dera wprowadziła, bez pozytywnej opinii Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra, pod obrady sesji projekt uchwały uchylający uchwałę podjętą 21 lutego 2019 r. Wójt pomimo tego, że wskazano jej wady w tym dokumencie, lobbowała ten projekt uchwały podczas Sesji Rady Gminy Dobra odbytej w dniu 28 listopada 2019 r., w celu uzyskania pozytywnego wyniku głosowania.

W listopadzie 2016r. wójt Teresa Dera odmówiła sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Mierzyn I (sygn. RPPiWZ.PP.6724.32.2016.MKO) odrzucając wniosek mieszkańców, którzy od 6 lat próbują powstrzymać dewastację przestrzeni miejscowości Mierzyn przed zabudową przemysłową prowadzoną przez inwestorów z branży stoczniowej. Wydawanie przez gminę warunków zabudowy dla tak ogromnych i sprzecznych z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obiektów przemysłowych burzy spokój, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wprowadza chaos urbanistyczny, obniżając wartość okolicznych nieruchomości, niwecząc dorobek życiowy długoletnich mieszkańców i czyniąc ten obszar nieatrakcyjnym dla nowych mieszkańców.

W swoim spocie wyborczym wójt Teresa Dera mówiła nieprawdę podkreślając swoją troskę o ład przestrzenny. Na jednym z kadrów wójt Teresa Dera widoczna jest na ulicy Lubieszyńskiej w Mierzynie w okolicy firmy MTS, jednak „kreatywne” ujęcia nie objęły całości terenu objętego chaosem urbanistycznym.

Należy wskazać, że są to działania na szkodę mieszkańców i środowiska naturalnego. Natomiast publiczne poświadczenie nieprawdy jest niegodne przedstawiciela samorządu i wójta.


Punkt 5 – Bezprzetargowa umowa na 20 lat

5. Wójt gminy Dobra świadomie naraziła budżet gminy na straty z powodu zaniechania ogłoszenia przetargu na wykonywanie usługi „Eksploatacja struktury kanalizacyjnej w Gminie Dobra, a zamiast tego podpisała umowę w trybie bezprzetargowym na 20 lat (umowa X/15/2112) z podmiotem gospodarczym Dionizym Polikowskim (aktualnie firma Poldek Spółka cywilna).

Umowa ta zawiera niekorzystne zapisy dla gminy, mianowicie:

– koszt remontów infrastruktury powyżej 100 000 zł i inwestycje są po stronie gminy,

– ustalona stawka z tytułu dzierżawy infrastruktury oczyszczalni wartej około 25 milionów jest rażąco niska i wynosi aktualnie nieco ponad 7 900 zł netto miesięcznie,

– umowa ta nie zawiera też zapisów regulujących jednoznacznie warunki wykonywania usług typu oczyszczenie i utylizacja ścieków od dostawców zewnętrznych na mieniu gminy oraz sposobu ich rozliczenia lub całkowitego zakazu wykonywania tej działalności.

Z tego powodu Dionizy Polikowski jako podmiot gospodarczy do końca roku 2013r. przyjmował na teren Gminy Dobra rocznie setki tysięcy litrów odcieków spod miejskich składowisk śmieci w Sierakowie i Kluczu do oczyszczenia w gminnej oczyszczalni ścieków w Redlicy. Uzyskane z tego tytułu dochody w latach 2010 -2013 to minimum 2.343.018, 00 zł. Dochody te nie zasiliły budżetu gminy.

Wójt gminy Dobra wiedziała o tym procederze, co wykazano w aktach sądowych*, zatem działała świadomie narażając budżet gminy na straty.

* Sąd Okręgowy w Szczecinie sygn. akt IV Ka 2183/18; Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sygn. akt: VII K 307/16


Punkt 6 – Usługi promocyjne

6. Wójt gminy Dobra Teresa Dera osobiście podpisywała umowy na świadczenie usług promocyjnych z właścicielką portali GminaDobra24, Mierzyn24, Bezrzecze24 (na Facebooku Gmina Dobra, Mierzyn i Bezrzecze).

Podmiotem umowy promocyjnej była przez lata Dobra Firma Magdalena Świderska z siedzibą w Mierzynie ul. Welecka 19a. Do pewnego czasu mieszkał tam Radny Gminy Dobra Jerzy Stachowicz (radny wybrany z KWW Teresa Dera) ojciec Pani Świderskiej, która jest też właścicielką gazety „Kurier Lokalny Gminy Dobra”. Redaktorem naczelnym w tejże gazecie jest Bartosz Świderski, prywatnie zięć radnego Stachowicza. Od roku 2019 promocją gminy Dobra zajmuje się firma „JUMA” Maria Świderska z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim. Nakłady na promocję tylko w roku 2018 wyniosły 121 770 zł brutto.

Zawieranie umów na promocję gminy z członkami rodzin radnych nie powinno mieć miejsca, gdyż tworzy to system zależności. Ponadto media kształtują opinię publiczną i trudno jest tu mówić o rzetelnym przekazywaniu informacji, skoro powstają takie powiązania. Media te w sposób oczywisty wspierają także wójta w kampaniach wyborczych, co pośrednio wpływa na finansowanie kampanii wyborczej z budżetu gminy.


Punkt 7 – Niegospodarność

7. Wójt gminy Dobra dopuściła się niegospodarności wprowadzając do budżetu gminy w roku 2015 pozycję dotycząca zakupu lamp solarnych i solarno-hybrydowych za sumę ponad 3 miliony złotych oraz odkupując nieużytek rolny od Spółdzielni Iskra za 800 tysięcy złotych.

Na części ulic gminy lampy solarne stanowią główne oświetlenie, nawet na ulicach przelotowych (np. ul. Nasienna w Mierzynie czy ul. Zielona w Redlicy). Niestety lampy te nie spełniły oczekiwań i w okresie jesienno-zimowym przez większość czasu nie świecą.

Pomimo znanych wójtowi problemów z tym oświetleniem i protestów mieszkańców, rad sołeckich i radnych, którzy zwracają uwagę na niedziałające oświetlenie już od 2016r., wójt gminy Dobra w dalszym ciągu rozbudowuje sieć lamp solarnych i co roku wydatkuje z budżetu środki na ich instalację. Obecnie w gminie Dobra jest 467 lamp solarnych! Ponadto z budżetu gminy płyną środki na ich konserwację i wymianę akumulatorów. Rachunek ekonomiczny tych lamp jest ujemny. Latarnie uliczne tego typu stanowią tylko alternatywę dla oświetlenia kablowego w przypadku braku infrastruktury. Zainstalowane na ternie gminy oświetlenie solarne w ponad 90% ustawiane jest na ulicach z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Swoim działaniem wójt gminy Dobra naraża nie tylko budżet gminy na straty, ale także mieszkańców gminy na niebezpieczeństwo z powodu braku czy też niewystarczającego oświetlenia dróg i chodników w okresie zimowym.

Należy nadmienić, że oświetlenie ulic, na których mieszka bliska rodzina wójta, zostało zaplanowanei wykonane w wersji tradycyjnej. Świadczy to o nierównym traktowaniu mieszkańców.

Ponadto wójt gminy Dobra Teresa Dera wprowadziła pod obrady IV Sesji Rady Gminy Dobra projekt uchwały dotyczący wykupu nieużytku rolnego w Mierzynie od Spółdzielni Iskra z Mierzyna, gdzie udziałowcem i prezesem jest radna z KWW Teresa Dera Władysława Gruszczyńska.

Spółdzielnia Iskra postanowiła sprzedać bagienny nieużytek rolny dla gminy Dobra z przeznaczeniem na zbiornik retencyjny, ale w cenie działki komercyjnej za 800 000 złotych. Wójt Teresa Dera i podlegli jej pracownicy nie sporządzili własnej wyceny gruntu opierając się tylko i wyłącznie na wycenie przedstawionej przez sprzedającego, Spółdzielnię Iskra. Jest to działanie narażające budżet gminy na straty.


Punkt 8 – Budowanie atmosfery wrogości i braku zaufania

8. Budowanie atmosfery wrogości i braku zaufania poprzez wyrażany często brak szacunku dla mieszkańców i osób zasiadających w radzie gminy oraz podczas zebrania wiejskiego w Mierzynie.

Między innymi poprzez publiczne zarzucanie niewiedzy, wykrzykiwanie, używanie wypowiedzi typu „ja wiem, że wy mnie nienawidzicie”, „to mnie odwołajcie”, „i co z tego, że kłamałam”, podkreślanie swojej pozycji wobec radnych i mieszkańców, poprzez opuszczanie zebrań z mieszkańcami podczas ich trwania, impulsywne zachowanie, zarzucanie kłamstwa bez powodu oraz próby ośmieszania mieszkańców. Te reakcje dotyczą tylko osób, które mają inne zdanie niż wójt albo krytykują działania wójta.

Ponadto wójt gminy Dobra wykazała brak reakcji na zachowanie radcy prawnego zatrudnionego przez Urząd Gminy Dobra, który podczas Sesji Rady Gminy Dobra zwrócił się publicznie do radnego: „Pan nie dorasta mi do pięt”. Takie zachowanie wójta świadczy o przyzwalaniu na szykanowanie osób mających inne zdanie. W związku z tym zdarzeniem, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie.


Punkt 9 – Brak woli porozumienia i współpracy

9. Brak woli porozumienia i współpracy z organem stanowiącym gminy (Rada Gminy Dobra) poprzez narzucenie już na pierwszej sesji Rady Gminy Dobra własnej woli w sprawie doboru prezydium Rady i członków komisji.

Publiczne okłamywanie radnych w celu uzyskania pozytywnego wyniku głosowania nad projektami uchwał własnego autorstwa, wprowadzanie pod obrady sesji uchwał wykazujących wady prawne (RIO XXI.184.S.2019, RIO NR XVIII.157.S.2019). Jawne manipulowanie faktami, mówienie nieprawdy, grożenie sprawami sądowymi radnym w celu ograniczenia ich swobody wypowiedzi nie jest godne samorządowca i osoby wójta. Również kierowanie wezwań o rzekome naruszenie jej dóbr osobistych, które nigdy nie znalazły swojego finału w sądzie.


Punkt 10 – Zniżki od podatków i straty w budżecie gminy

10. Nieumiejętny sposób zarządzania budżetem poprzez wnoszenie inicjatyw uchwałodawczych ustalających zniżki od podatku od nieruchomości podmiotom pracującym na mieniu gminy (Firma Poldek Spółka cywilna oraz WOZ Spółka z o.o.), przez co na przestrzeni lat wójt naraziła budżet gminy na stratę ponad 5 milionów złotych.

Podpisanie umowy na odzyskanie podatku VAT z EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. i ustalenie prowizji za tę usługę w wysokości 25%, co stanowi kwotę 2 879 041,10 złotych, w sytuacji, gdy Urząd Gminy zatrudnia nie tylko skarbnika, ale i radców prawnych sprawujących stałą obsługę Urzędu.


Punkt 11 – Brak jasnych kryteriów rozbudowy dróg

11. Brak planu rozbudowy dróg gminnych ustalonego wg. jasnego kryterium prowadzi do uznaniowych decyzji w zakresie planowania budżetu rozbudowy dróg, preferujących członków rodziny wójta i deweloperów inwestujących na terenie gminy.

Niezrealizowanie utwardzenia dróg płytami drogowymi na osiedlu „stara kolonia” w Mierzynie pomimo ujęcia tego zadania w budżecie gminy i wyznaczenia tych dróg do realizacji w roku 2019 przez Radę Gminy Dobra. Niepotrzebne etapowanie niektórych inwestycji drogowych (przykład ul. Przytulna), co finalnie prowadzi do zwiększenia kosztów ich realizacji.

Należy nadmienić, że wykonanie ulicy, która przez niezamieszkałe tereny prowadzi do bliskiej rodziny wójta, zostało zaplanowanei wykonane w jednym etapie. Świadczy to o nierównym traktowaniu mieszkańców i preferowaniu własnych interesów.


Punkt 12 – Brak spójnej koncepcji rozwoju gminy

12. Brak spójnej koncepcji rozwoju gminy i perspektywicznego myślenia wójta, czego przejawem jest niedostateczna kreatywność i determinacja w działaniach inwestycyjnych.

Przykładem tu może być zlecenie wykonania odwiertu tunelu do zbiornika retencyjnego pod istniejącym osiedlem w Bezrzeczu, który to odwiert kosztował podatnika 3,8 miliona złotych. Można było tego uniknąć przewidując w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbiornik retencyjny lub wpisanie w mpzp konieczności wykonania przepustu przez inwestora jeszcze przed zabudowaniem terenu domami jednorodzinnymi. Wydzielanie nowych terenów budowlanych pomimo, że aktualnie gmina Dobra posiada już wyznaczone tereny dla 40 tysięcy nowych mieszkańców! Budowa boiska piłkarskiego w Wołczkowie, z sztucznym oświetleniem i automatycznym podlewaniem trawy. Pomimo inwestycji rzędu 1,4 miliona złotych boisko to jest za krótkie o cztery metry i tym samym niespełna norm PZPN do gry w klasie okręgowej! Brak wystarczającej reakcji na niszczenie zasypywanie naturalnych zbiorników retencyjnych tak zwanych „oczek wodnych”, wykonywanych także przez rodzinę radnego Stachowicza z Mierzyna.


Punkt 13 – Polityka personalna w Urzędzie Gminy

13. Polityka personalna polegająca na zatrudnianiu w Urzędzie Gminy Dobra i jednostkach organizacyjnych osób powiązanych z wójtem gminy jest przykładem skrajnego nepotyzmu.

Polityka personalna polegająca na zatrudnieniu rodzin osób decyzyjnych (sekretarz gminy kierownik wydziału), rodziny radnych gminy, sołtysów, przedsiębiorców działających na terenie gminy powoduje powstawanie sieci wzajemnych uzależnień i nie wpływa na jakość obsługi mieszkańców i fachowość urzędników.


Punkt 14 – Szkoda na majątku gminy

14. Doprowadzenie do szkody majątkowej w mieniu gminnym poprzez brak nadzoru
i ochrony nad zarządzanym mieniem w postaci boiska sportowego w Bezrzeczu, czym wójt gminy rażąco naruszyła art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym, nakładającym na wójta obowiązek szczególnej staranności nad wykonywaniem zarządu nad mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i jego ochrona.

Od kilku lat mieszkańcy Bezrzecza obserwowali jak jedyne funkcjonujące boisko sportowe w ich miejscowości, poprzez brak jakiejkolwiek dbałości o nie przez urząd gminy, doprowadzane zostało do kompletnego zniszczenia. Pomimo wielu monitów od Rady Sołeckiej wzywających do zadbania o ten teren przez urząd gminy, sygnałów mieszkańców na Zebraniach Wiejskich, pism od Rady Rodziców Szkoły Publicznej w Bezrzeczu z podpisami ponad 200 osób oraz artykułów w różnych mediach lokalnych, wójt Teresa Dera nie zrobiła nic przez kilka lat, aby zapobiec zniszczeniu tego obiektu. Jedyną czynnością jaką dokonała było zamknięcie w pewnym momencie tego obiektu ze względu na niebezpieczeństwo wypadku na nim.

Szkoda w majątku gminy jest bezsporna, tak samo jak odpowiedzialność wójta za ten stan rzeczy.


Wobec powyższego, społeczna inicjatywa referendalna wspiera w sposób oczywisty rozwój i budowę społeczeństwa obywatelskiego, gdyż oddaje władzę bezpośrednio społeczności lokalnej, jako części większej całości, jakim jest Naród Polski, czyli władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej (Artykuł 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku).

Uwzględniając wymienione wyżej fakty wnosimy o uznanie naszego wniosku referendalnego za zasadny.

Komitet Referendalny Dobra Wybiera #dobrawybiera