Dlaczego urzędnicy utrudniają organizację referendum?

Dlaczego urzędnicy utrudniają organizację referendum?

Skandaliczne i bezprecedensowe złamanie prawa zarówno przez Komisarza wyborczego jak i przez Wójt Teresę Dera!
Informowaliśmy już o tym w piątek 29 maja na konferencji prasowej Komitetu Referendalnego.

Co więcej mimo moich kilkukrotnych wcześniejszych pytań o tryb zgłaszania chęci skorzystania z prawa głosowania korespondencyjnego w nowym terminie, pracownik Delegatury PKW w Szczecinie nie chciał udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi.
Dlatego w poniedziałek 1 czerwca udałem się osobiście do Delegatury PKW gdzie pracownik tejże utrzymywał, że nie ma nowego kalendarza wyborczego, tylko obowiązuje ten z marca!
Twierdził także, że nie ma potrzeby i obowiązku przekazania wyborcom w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.
Podobnie po przybyciu stwierdził Pan Komisarz Jacek Szreder.
Także w kwestii obowiązku rozesłania informacji o terminie głosowania, którego nie zrealizował.
Na moje pytanie dlaczego np. osoby na kwarantannie mają być pozbawione swojego konstytucyjnego prawa, tj. prawa głosowania, Pan Komisarz Jacek Szreder odpowiedział, że jak się jest chorym to się nie głosuje!!!
Nieprawidłowości, zaniechań i zaniedbań ze strony urzędników co do organizacji Referendum w Gminie Dobra jest więcej!

Jacek Zienkiewicz

A prawo jest następujące (najistotniejsze paragrafy z Kodeksu wyborczego – całość Kodeksu w linku):

https://pkw.gov.pl/…/1588806909_kodeks-wyborczy-2020-maj.pdf
USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R.
KODEKS WYBORCZY
(stan prawny na dzień 6 maja 2020 r.)
tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym

Art. 37d. § 1. Komisarz wyborczy, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przekazuje wyborcom w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.
§ 2. Działania informacyjne, o których mowa w § 1, komisarz wyborczy wykonuje za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106).

Rozdział 6a
Głosowanie korespondencyjne
Art. 53a. § 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
§ 1a. Głosować korespondencyjnie może również wyborca:
1) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020
r. poz. 284 i 374);
2) który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Art. 53b. § 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który
zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dnia przed dniem wyborów.
§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
§ 2a. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, komisarz wyborczy niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędnikowi wyborczemu.

§ 3b. Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje informację o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych właściwemu
urzędnikowi wyborczemu, za pośrednictwem obsługującej go gminy